ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,796,620,945
1,940,875,168
18,568,561,657
25,517,984,117
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,554,041,526
1,898,296,728
17,640,548,946
25,089,639,850
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,464,081,124
1,807,539,138
16,781,759,569
24,163,313,162
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
92,315,694
93,321,421
870,161,910
1,092,442,586
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(2,355,292)
(2,563,831)
(11,372,533)
(166,115,899)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
242,579,419
42,578,440
928,012,711
428,344,267
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
1,780,637
2,891,912
122,910,809
92,070,719
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
240,798,782
39,686,528
805,101,902
336,273,548
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
3,025,157,518
2,685,704,907
29,117,535,578
34,509,515,061
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
3,096,007,226
2,803,210,428
33,288,410,231
37,241,154,768
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
2,755,764,575
2,700,856,309
30,442,181,142
33,918,558,669
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
78,645,613
61,367,858
566,857,380
961,671,582
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
1,632,010
6,281,284
128,480,380
81,757,374
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
246,962,806
32,943,210
791,818,139
345,340,058
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
13,002,222
1,761,767
1,359,073,190
1,933,827,085
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
-
-
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(70,849,708)
(117,505,521)
(4,170,874,653)
(2,731,639,707)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(15,407,875)
(61,599,391)
(191,681,257)
(324,358,473)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(55,438,686)
(30,906,130)
(3,744,590,827)
(2,337,302,859)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(3,147)
-
(8,880,898)
(22,078,375)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(25,000,000)
(225,721,671)
(47,900,000)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,228,536,573)
(744,829,739)
(10,548,973,921)
(8,991,530,944)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,796,620,945
1,940,875,168
18,568,561,657
25,517,984,117
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
3,025,157,518
2,685,704,907
29,117,535,578
34,509,515,061
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,085,459,932)
(670,132,719)
(8,492,104,251)
(5,778,942,177)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(143,076,641)
(74,697,019)
(2,056,869,670)
(3,212,588,768)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.