ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
21,353,432,263
26,361,093,764
32,098,303,043
34,449,261,322
35,254,895,856
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
20,394,090,064
25,758,310,376
29,628,882,560
31,978,184,963
34,842,722,011
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
19,361,554,109
24,909,871,836
28,686,876,517
30,966,628,013
33,678,209,188
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
1,043,991,072
1,149,084,560
1,216,629,744
1,347,159,512
1,495,174,941
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(11,455,117)
(300,646,020)
(274,623,701)
(335,602,562)
(330,662,118)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
959,342,199
602,783,388
2,469,420,483
2,471,076,359
412,173,845
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
125,269,144
81,977,135
1,562,097,896
1,562,098,594
20,099,298
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
834,073,055
520,806,253
907,322,587
908,977,765
392,074,547
ޖުމްލަ ޚަރަދު
32,859,391,652
39,992,198,915
40,718,281,800
44,224,414,382
40,594,644,675
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
37,145,084,501
42,847,161,850
42,840,801,398
46,849,143,754
45,434,127,395
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
33,973,710,769
38,029,670,284
37,057,723,650
40,435,345,752
42,078,027,322
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
861,031,196
878,058,920
670,844,133
735,185,098
450,160,641
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
131,437,399
14,890,512
36,537,951
13,355,191
13,355,191
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
819,332,644
521,502,853
907,322,587
908,977,765
392,074,547
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,359,572,493
3,403,039,281
4,131,315,353
4,715,844,602
2,458,431,667
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
37,057,724
40,435,346
42,078,027
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(4,285,692,849)
(2,854,962,935)
(2,122,519,598)
(2,624,729,372)
(4,839,482,720)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(199,982,303)
(314,176,418)
(339,147,496)
(704,436,689)
(703,294,005)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(3,847,803,498)
(2,440,569,679)
(1,761,945,000)
(1,910,516,000)
(4,133,324,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(12,185,377)
(25,216,838)
(21,427,102)
(9,776,683)
(2,864,715)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(225,721,671)
(75,000,000)
-
-
-
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(11,505,959,389)
(13,631,105,151)
(8,619,978,757)
(9,775,153,060)
(5,339,748,819)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
21,353,432,263
26,361,093,764
32,098,303,043
34,449,261,322
35,254,895,856
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
32,859,391,652
39,992,198,915
40,718,281,800
44,224,414,382
40,594,644,675
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(9,401,493,847)
(10,396,662,358)
(5,183,130,420)
(5,946,884,095)
(1,258,324,906)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(11,505,959,389)
(13,631,105,151)
(8,619,978,757)
(9,775,153,060)
(5,339,748,819)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
21,353,432,263
26,361,093,764
32,098,303,043
34,449,261,322
35,254,895,856
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
32,859,391,652
39,992,198,915
40,718,281,800
44,224,414,382
40,594,644,675
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(2,104,465,542)
(3,234,442,793)
(3,436,848,337)
(3,828,268,965)
(4,081,423,913)
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
(12,467,162,134)
(14,613,267,909)
(9,534,260,431)
(10,739,522,562)
(6,427,753,307)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
5,182,139,512
2,504,469,602
4,683,170,353
3,576,828,602
(903,892,333)
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,317,739,806
4,945,039,281
5,674,115,353
4,716,344,602
2,458,431,667
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
7,712,203,204
-
771,000,000
771,000,000
771,000,000
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(3,847,803,498)
(2,440,569,679)
(1,761,945,000)
(1,910,516,000)
(4,133,324,000)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(7,285,022,622)
(12,108,798,307)
(4,851,090,078)
(7,162,693,960)
(7,331,645,640)
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
7,235,642,760
12,022,111,867
4,894,186,771
7,521,751,404
7,701,412,812
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
11,455,117
300,646,020
274,623,701
335,602,562
330,662,118
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(199,982,303)
(314,176,418)
(339,147,496)
(704,436,689)
(703,294,005)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(12,185,377)
(25,216,838)
(21,427,102)
(9,776,683)
(2,864,715)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(225,721,671)
(75,000,000)
-
-
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް