އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
37,145,084,501
42,847,161,850
42,840,801,398
46,849,143,754
45,434,127,395
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
7,596,959,592
7,684,884,835
7,591,042,633
8,405,854,594
10,837,648,237
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,233,354,641
1,495,517,158
1,826,636,581
1,783,936,603
1,791,019,982
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
197,896,366
132,031,754
197,769,219
149,900,337
99,590,337
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
6,165,708,585
6,000,556,275
5,537,940,833
6,443,221,654
8,918,041,918
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
-
56,779,648
28,696,000
28,796,000
28,996,000
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,701,282,557
1,687,483,103
1,843,786,648
1,755,085,298
1,764,470,675
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,508,801,828
1,670,692,840
1,824,294,900
1,731,649,761
1,745,156,830
ސިވިލް ޑިފެންސް
192,480,729
16,790,263
19,491,748
23,435,537
19,313,845
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,783,529,584
3,003,257,011
3,445,826,183
3,428,839,000
3,349,000,201
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,750,101,671
1,924,056,979
2,213,981,063
2,181,561,645
2,180,795,476
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
695,123,063
642,447,400
711,072,370
729,637,331
689,089,076
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
338,304,850
358,099,944
453,584,045
451,299,521
412,936,892
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
78,652,688
67,188,705
66,340,503
66,178,757
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
8,625,884,595
11,850,454,388
10,525,276,291
12,697,978,233
11,596,526,912
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
4,495,484,539
3,121,447,290
4,870,817,093
6,436,184,690
7,864,394,088
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
122,111,984
156,291,877
416,141,715
301,233,549
137,772,941
ހަކަތަ
1,273,712,627
3,461,053,434
1,479,631,205
1,377,465,354
1,111,156,019
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
208,132,975
177,539,566
177,939,566
178,839,566
ދަތުރުފަތުރު
2,324,075,890
4,313,764,027
2,943,557,090
3,756,586,613
1,646,763,439
މުވާސަލާތު
73,612,100
86,719,460
112,289,097
114,137,878
115,132,934
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
336,887,455
503,045,325
525,300,525
534,430,583
542,467,925
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,510,162,563
1,817,438,419
2,006,142,764
2,418,645,975
868,195,585
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
282,441,020
420,378,626
678,314,244
671,690,218
212,481,310
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,011,549,197
1,006,458,148
810,382,951
995,645,821
474,602,758
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
13,070,107
22,016,564
12,497,320
12,919,624
11,880,360
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
55,668,040
305,118,373
425,341,559
660,523,779
92,159,624
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
147,434,199
63,466,708
79,606,690
77,866,533
77,071,533
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,935,433,262
2,774,932,735
2,824,897,677
3,467,535,496
3,024,800,491
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
343,954,080
907,336,519
848,021,314
1,188,052,298
638,472,634
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,474,918,529
1,676,582,002
1,863,248,572
2,153,309,570
2,286,114,171
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
116,560,653
183,632,134
94,320,791
105,916,628
79,756,686
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
-
7,382,080
19,307,000
20,257,000
20,457,000
ސިއްހަތު
4,752,294,812
4,490,260,447
5,042,588,528
4,806,421,387
4,461,219,830
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
3,565,063,722
3,821,783,311
4,644,931,221
4,399,948,408
4,070,269,872
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
1,187,183,090
426,967,154
386,074,874
394,871,539
379,328,695
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
48,000
835,076
-
-
-
ސިއްހީ އާލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
236,248,839
8,051,272
8,059,888
8,068,865
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
4,426,067
3,531,161
3,541,552
3,552,398
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
731,788,766
1,072,606,503
996,888,649
1,117,564,340
940,306,516
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
407,791,993
604,299,445
459,000,957
571,901,626
441,732,160
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
37,860,257
43,448,092
64,140,970
57,903,225
52,466,166
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,923,877
87,194,396
98,419,824
98,008,499
98,045,852
ދީނީ ޚިދުމަތް
279,212,639
337,664,570
375,326,898
389,750,990
348,062,338
ތައުލީމު
3,726,738,922
4,362,877,571
4,648,313,572
4,777,629,099
4,493,020,900
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
1,188,369,830
1,188,369,830
1,188,369,830
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
941,726,305
948,665,305
941,726,305
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
83,204,897
83,204,897
83,204,897
މަތީ ތައުލީމު
812,564,361
830,098,697
862,106,833
876,641,382
871,574,988
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,914,174,561
3,532,778,874
1,572,905,707
1,680,747,685
1,408,144,880
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,781,009,848
4,102,966,838
3,916,038,453
3,973,590,332
4,098,938,048
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
2,004,660,394
2,157,521,732
1,636,791,592
1,595,193,284
1,620,945,914
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,413,378,463
1,491,865,005
1,570,210,975
1,660,120,975
1,749,400,975
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
65,081,000
-
-
-
-
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
173,404,321
283,314,689
346,926,327
349,770,842
346,504,768
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
105,520,548
48,768,667
214,792,529
220,904,668
228,938,261
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން
18,965,122
121,496,745
147,317,030
147,600,563
153,148,130
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް