ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
21,353,432,263
26,361,093,764
32,098,303,043
34,449,261,322
35,254,895,856
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(11,455,117)
(300,646,020)
(274,623,701)
(335,602,562)
(330,662,118)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
21,364,887,380
26,661,739,784
32,372,926,744
34,784,863,884
35,585,557,974
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
14,681,611,791
18,979,685,887
23,539,876,054
25,500,863,220
27,814,864,359
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,843,030,265
3,423,809,667
3,789,662,023
4,087,902,802
4,402,495,712
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
2,834,801,551
3,422,953,991
3,789,469,145
4,087,700,281
4,402,283,065
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
8,228,714
855,676
192,878
202,521
212,647
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
2,748,814,704
4,200,781,762
4,415,974,466
4,614,792,245
4,840,053,222
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
37,500
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
1,105,710,164
2,075,283,354
2,114,968,101
2,154,047,348
2,215,146,309
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
6,514,450
5,217,500
3,299,700
4,902,750
4,759,200
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
675,071,083
901,259,957
903,333,395
953,510,420
996,725,234
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
741,250,007
920,597,330
1,061,309,852
1,146,214,641
1,237,911,812
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
217,138,767
298,423,621
333,063,418
356,117,086
385,510,667
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
3,092,733
-
-
-
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
7,733,319,067
9,482,192,709
13,299,003,466
14,615,017,582
16,100,838,561
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
5,247,672,844
6,411,383,089
9,095,980,087
10,054,715,894
11,280,599,675
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,485,646,223
3,070,809,620
4,203,023,379
4,560,301,688
4,820,238,886
ރޯޔަލްޓީ
79,243,128
117,121,974
124,038,779
133,594,509
142,325,580
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
45,588,709
53,478,070
57,212,680
63,427,105
68,649,805
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
128,501
-
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
33,524,918
63,643,904
66,826,099
70,167,404
73,675,775
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
1,000
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,277,204,627
1,755,779,775
1,911,197,320
2,049,556,082
2,329,151,284
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,563,062
30
-
-
-
ގްރީން ޓެކްސް
802,111,900
987,199,227
1,040,606,525
1,105,601,098
1,247,840,137
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
473,428,444
768,566,633
870,590,795
943,954,984
1,081,311,147
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
101,221
13,885
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,636,590,107
7,073,311,310
6,352,415,336
6,801,703,265
7,347,174,168
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,379,259,660
2,355,741,337
1,831,933,517
1,952,313,573
2,140,219,995
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
18,551,340
18,464,364
-
-
-
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
92,400
-
-
-
-
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
26,310,800
18,472,761
-
-
-
ސެޓްފިކެޓް ފީ
12,686,863
12,408,291
12,176,174
12,297,932
12,420,905
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
335,500
934,365
943,709
953,146
962,677
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
2,037,253
1,619,716
1,781,688
1,959,857
2,155,842
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
6,418,799
6,100,809
6,161,817
6,223,435
6,285,670
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
5,529,461
5,759,857
5,932,652
6,110,632
6,293,951
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
1,496
1,757
1,500
1,650
1,815
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
50,000
294,867
-
-
-
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
18,500
68,000
71,400
74,970
78,719
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
224,555
77,306
78,079
78,860
79,648
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
100
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
2,778,440
2,752,549
2,807,600
2,863,752
2,921,027
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
107,100
151,016
152,526
154,052
155,592
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
1,200
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
646,600
739,568
776,546
815,374
856,142
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
48,049
-
-
-
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
118,591
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
200
-
-
-
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
41,850
22,404
23,524
24,700
25,935
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
1,677,565
910,014
928,214
946,778
965,714
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
139,800
134,184
132,842
131,514
130,199
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
1,758,945
2,131,655
2,089,022
2,047,241
2,006,297
ކޯޓު ފީ
496,999
366,977
370,648
374,353
378,096
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
316,426
237,994
252,105
264,710
277,944
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
36,067
41,642
42,446
43,295
44,161
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,200,906
1,650,666
1,342,425
1,355,849
1,369,407
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
6,400
-
-
-
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
380,470
553,137
558,668
564,255
569,898
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
16,601,968
13,783,904
13,919,458
14,058,653
14,199,239
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
541,962
343,275
842,463
884,588
928,814
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
1,500
-
-
-
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
81,000
89,000
400,000
2,175,000
5,250,000
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
3,426
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
460,191
529,087
473,201
447,501
413,898
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
8,268,512
11,575,354
7,448,784
7,672,245
7,902,415
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
3,194,595
4,875,172
5,021,428
5,172,068
5,327,231
އެމްބިއުލާންސް ފީ
17,189,607
12,126,064
13,089,959
13,220,853
13,353,064
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
7,732,146
6,510,977
6,641,200
6,774,019
6,909,500
އެކްސް-ރޭ ފީ
1,636,295
1,795,187
1,831,094
1,867,714
1,905,069
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
886,031
826,390
834,655
842,999
851,429
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
280,004
281,611
290,059
298,761
307,723
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,523,100
1,333,258
1,346,591
1,360,056
1,373,659
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
23,378,027
18,180,206
18,362,011
18,545,628
18,731,083
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
54,160
14,284
46,434
47,780
45,442
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
2,812,602
3,475,521
3,579,784
3,687,179
3,797,794
ސްކޭން ފީ
519,431
460,686
469,903
479,297
488,884
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
90,727
64,437
67,016
69,695
72,482
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
7,500
10,044
10,331
9,153
10,092
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
3,750
2,400
3,000
3,000
3,000
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
174,080
276,483
282,012
287,653
293,406
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
6,546,420
6,556,182
6,752,868
6,955,454
7,164,117
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
139,394
696,230
736,636
758,735
781,497
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
5,335,378
4,613,133
4,718,795
4,817,187
4,917,545
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
57,475,630
7,476,400
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
5,460,547
3,882,992
3,921,822
3,961,040
4,000,651
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
47,913
-
-
-
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
509,082
783,854
563,805
564,515
565,302
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
96,875
10,678
-
-
-
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
212,537
331,352
10,800
10,800
10,800
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
1,942,900
2,309,598
2,437,749
2,794,706
3,018,281
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
6,985,619
6,530,650
4,366,200
4,596,000
4,825,800
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
5,690,613
5,992,605
5,401,062
5,455,072
5,509,623
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
1,009,160
1,021,676
842,518
850,943
859,452
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
230,200,000
843,950,000
-
-
-
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
483,012,012
779,904,974
870,590,795
943,954,984
1,081,311,147
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
6,232,955
9,007,259
-
-
-
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
16,862,000
-
-
-
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
73,462
46,216
44,868
45,316
45,770
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
2,190,842
1,365,284
1,252,928
1,265,457
1,278,111
އެޑްމިޝަން ފީ
20,403
16,322
16,666
17,499
18,374
ލައިޓް ޑިއުސް
4,608,967
3,156,450
2,911,494
2,940,609
2,970,015
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
256,000,000
256,000,000
256,000,000
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
-
169,936
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
24,040,424
20,382,263
24,767,653
25,015,666
25,266,160
ރެވެނިއު ފީ
368,980,264
490,220,618
535,012,890
577,118,393
621,532,487
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
722,762,018
779,187,024
778,401,368
802,247,834
810,993,741
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,428,241
3,310,109
3,597,769
3,597,769
3,597,769
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
388,500
318,100
341,200
341,200
330,000
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
1,263,500
516,000
1,202,500
1,246,500
1,329,500
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
29,700
49,076
35,000
35,000
35,000
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
133,500
101,500
145,000
190,000
200,000
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
8,700
9,168
6,000
6,000
6,000
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
143,000
491,800
60,000
60,000
60,000
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
325,665,370
451,883,744
458,201,637
462,783,651
467,411,486
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
5,419,685
5,986,040
6,285,342
6,599,609
6,929,590
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
112,924,959
45,749,392
-
-
-
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
207,098,955
211,937,338
248,901,099
266,794,879
269,462,828
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,240,880
2,529,605
2,580,097
2,631,599
2,684,131
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
81,740
110,246
111,348
112,462
113,587
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
517,120
646,670
670,000
670,000
670,000
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
709,836
565,085
550,000
550,000
550,000
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގ